Kişisel Verilerin Korunması

TARNET TARIM KREDİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak şirketimiz, kuruluşundan bu yana Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı tüm kooperatiflere, bölge birliklerine, iştiraklerine ve ürün ve hizmetlerimizden faydalanan tüm şirketlere ve şirket ile ilişkili tüm şahıslara proje bazlı yazılım hizmetleri, donanım tedariki ve iletişim altyapısı hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda Tarnet A.Ş. olarak her türlü kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak güvence altına alınmıştır.

Veri Sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından ortaklarımız, personelimiz, gelecekteki ortaklarımız, iş ortaklarımız dahil şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlar İçin Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlerden daha hızlı ve etkin bir biçimde faydalanabilmeniz,
 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alınabilmesi,
 • Şirketimiz pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası işlemler,
 • Şirketimiz faaliyetleri hakkında pazar araştırması yapılması,
 • Şirketimiz iş ve stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulanması,
 • Tabi olduğumuz idari ve yasal yükümlülüklerin ifa edilebilmesi,
 • Şirketimiz performans takibi ve analiz çalışmalarında kullanılması,
 • Şirketimiz İnsan Kaynakları politikalarını yürütülebilmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
 • Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

Süreçlerinde şirketimiz ürün ve hizmetlerinde faydalandığınız süre içinde ve sonrasında mevzuatta tutulması zorunlu süre boyunca otomatik ya da otomatik olmayan yöntemleri ile işlenmektedir. Şirketimiz tarafından tüm bu işlemler KVK Kanununun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlar İçin Aktarılır?

İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için KVK Kanununu 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Tarım Kredi Kooperatiflerine, iştiraklerine, bölge birliklerine kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz. Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aydınlatma metninde yer alan amaçlar doğrultusunda Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, çalışılan kuruluşlar ile yapılan sözleşmeleri ve yasadan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Tarnet A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerin KVK Kanunun 11. Maddesi gereğince;

 • Kişisel verisinin işlenip/işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinin işlenmiş ise bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp/kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçünü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kvk Kanunun 7. Maddesi ve “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre kişisel verilerinin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenilen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz hakkında KVK Kanununun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik talebinizi; kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birlikte http://www.tarnet.com.tr/ adresinde bulunan başvuru formunun doldurularak Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş adresi olan Bahçelievler Mah. 320. Sokak No:3/B Gazi Teknoplaza Binası C Blok Kat:1 No:118 Gölbaşı adresine yazılı olarak göndermeniz halinde, en kısa sürede ve en geç 30 gün tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda cevap verilecektir. Talebiniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olup, KVK Kanununun 13. Maddesinde de belirtildiği üzere yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafınca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla,

Başvuru Formu İçin Tıklayınız